Tijdschrift

KWALON verschijnt drie keer per jaar. Het tijdschrift wordt per 1 januari 2021 uitgegeven bij Amsterdam University Press, die ook de abonnementenadministratie verzorgt. De inhoudelijke verantwoordelijkheid berust geheel bij het Platform KWALON. De rechten van de bijdragen berusten bij de auteurs zelf.

Behalve in de themanummers kent KWALON een aantal vaste rubrieken met eigen redacteuren:

Essay, debat en dialoog
Deze rubriek geeft ruimte aan debat en dialoog over kwalitatieve onderzoeksmethoden. Als regel bestaat de rubriek uit een essay waarin een stelling wordt ontwikkeld, gevolgd door een of meer kritische reacties. Ideeën of concept-bijdragen voor deze rubriek kunt u indienen bij Fred Wester.

Column
In deze rubriek laten redactieleden en lezers van KWALON hun licht schijnen over actuele ontwikkelingen binnen het kwalitatief onderzoek. Bijdragen kunnen worden aangeleverd bij Fred Wester.

Stromingen
De term ‘kwalitatief onderzoek’ kan worden opgevat als een parapluterm, waaronder uiteenlopende onderzoekstradities of stromingen schuilgaan. Deze onderzoekstradities of stromingen lopen uiteen naar wetenschapsdiscipline, periode van ontstaan, mate en aard van uitwerking van de methode en toepassingsgebied. In de rubriek Stromingen staat telkens de achtergrond, de specifieke invalshoek of wijze van toepassing van een kwalitatieve onderzoeksbenadering centraal. Wie een bijdrage aan deze rubriek wil leveren, kan contact opnemen met Fijgje de Boer of Sander van Lanen.

In het spoor van Malinowski
In deze rubriek komen onderzoekers aan het woord over participerende observatie. Hun eigen ervaringen en inzichten vormen daarbij steeds het uitgangspunt, want bij uitstek deze onderzoeksmethode vraagt om een persoonlijke aanpak. Onderzoekers die een bijdrage willen leveren aan deze rubriek, kunnen contact opnemen met Abdessamad Bouabid of Joost Beuving.

Onderzoek in de praktijk
Deze rubriek geeft ruimte aan onderzoekers om methodologische aspecten van hun onderzoek uit te werken. Bijdragen kunnen gaan over dilemma’s en keuzen waarmee de onderzoeker is geconfronteerd, maar ook over de evaluatie van een bepaalde methode van dataverzameling of analyse, op basis van de eigen ervaring. Bijdragen, voorstellen en vragen kunt u richten aan Esther van Loon of Rik Wehrens.

Tips & Tools
Deze rubriek richt zich op (niet alleen jonge) onderzoekers. Simpel en kort: hoe was het ook weer? Over principes of procedures in kwalitatief onderzoek. Bijdragen kunnen worden aangeleverd bij Fred Wester.

Recensies, replieken en duplieken
Hier worden zowel methodologieboeken gerecenseerd als onderzoeksverslagen die ruim aandacht besteden aan verantwoording en evaluatie van kwalitatieve methoden (eventueel in combinatie met kwantitatieve). In de recensie is een kritische evaluatie van de gehanteerde methodologie een centraal aandachtspunt. Bij recensies van Nederlandstalige boeken krijgt de auteur de gelegenheid om een repliek te schrijven op de recensie, waarna de recensent nog weer ruimte krijgt voor een dupliek. Voor aanbod van recensie-exemplaren, zie Boeken ter recensie. Wilt u een boek uit deze lijst of een ander boek  recenseren, neem dan contact op met Irene Jonkers.

Berichten uit het veld

In deze rubriek wordt verslag gedaan van bijeenkomsten en andere gebeurtenissen die interessant kunnen zijn voor kwalitatieve onderzoekers. Daarnaast is er plaats voor aankondigingen van evenementen en oproepen voor bijdragen aan publicaties of congressen. Met suggesties en vragen kunt u terecht bij Fred Wester.